Tedarikçi ve Müşterilerin Sözleşme Süreçlerine Yönelik KVKK Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ/MÜŞTERİLERE YÖNELİK SÖZLEŞME SÜREÇLERİNE KONU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Innova”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, sizlerin kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde İşlenmektedir?

Innova’nın, veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda Innova tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir. Innova olarak akdedilen sözleşmelere ilişkin olarak,

 • İsim, Soyisim, TC/ Vergi Kimlik numarası, İletişim, Adres, İmza bilgilerinize,
 • Fatura içeriği, Fatura ve Sipariş bilgilerinize,
 • Banka hesap bilgilerinize

ait verileriniz işlenmektedir.

2. Innova Tarafından Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verilerinizi işlenme amaçları aşağıda sınıflandırılmış hukuki dayanaklarla sınırlıdır:

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • İletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Mevzuattan kaynaklanan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimizle aranızdaki sözleşmenin akdi, işbu ilişki dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimlerin kurulması,
 • Şirketimiz ile aranızdaki ilişki kapsamında gerçekleştirilen satış, sipariş ve benzeri süreçlere ilişkin destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması. 

3. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Innova tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz meşru menfaatlerimiz kapsamında Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize, anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için İnnova ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu,  noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya  innova@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İnnova’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr