Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLER

 

Bu Gizlilik Politikasında, İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“İnnova/Hizmet Sağlayıcı”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi adına, Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte, işletilmekte olan ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulmuş olan https://www.innova.com.tr (“Site”) adlı Sitenin ziyareti ve hizmet alım süreci boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken İnnova tarafından izlenilen prensipler açıklanmaktadır. İnnova, Site üzerinden üyelerin paylaştığı bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası’nı benimser.

 

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Kanun kapsamında yürürlüğe giren, 10 Mart 2018 tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır. İnnova işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca uygulamaya koyduğu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

İnnova’nın hizmetlerinden faydalanmak adına web sitemizi kullandığınızda, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız. Önemle belirtmek isteriz ki, aşağıda yer alan ve işbu web sitesini ziyaretiniz kapsamı dışında mevcut her bir kişisel veri işleme süreci ile ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük İnnova tarafından Kanuna uygun şekilde ayrıca yerine getirilecektir.

●      Hizmetlerden Yaralanmak: İnnova’ya ait hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmek için, Site’de bulunan aşağıdaki formlar aracılığı ile tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz;

○           Bize Ulaşın İletişim Formu: İnnova nezdinde gerçekleştireceğiniz iletişim süreçler ile ilgili olarak Site’de yer alan iletişim formlarını doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda, formların bulunduğu sayfalarda yer alan aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verileriniz İnnova tarafından belirtilen hüküm ve koşullarda işlenecektir.

○           E-Bülten Süreçleri: İnnova tarafından tarafınıza “e-posta” gönderilmesi talebinize istinaden vereceğiniz ticari ileti onay süreçleri sonrasında, girmiş olduğunuz “e-posta” adresinize, bülten onayının bulunduğu sayfada yer alan aydınlatma metni çerçevesinde bülten gönderimi yapılacaktır.

 

●      İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Başka bağlamlarda gönderdiğiniz kişisel bilgi ya da verileri saklayabiliriz.

 

●      Kullanım Verileri: Hizmetlerimize her başvurduğunuzda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. İnnova’a ait Site içerisinde hangi web sayfalarını ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.

 

·       Site İletişim Aracı Verileri Site iletişim aracı üzerinden gerçekleşen iletişim geçmişi ve içeriklerine ilişkin verileri sistemimiz otomatik olarak kaydeder. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda ve/veya uyuşmazlığa konu olabilecek durumlarda bu içerikleri ve iletişim kayıtlarını inceleyebilir ve denetleyebiliriz.

 

·       Ticari İleti Süreçlerine Konu Veriler: Yukarıda yer alan E-Bülten Süreçleri başlığındaki açıklamalarımıza istinaden, İnnova tarafından “sms”, “e-posta”, “telefon”, “push-up notification” başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir yöntem ile ticari ileti onayı alma noktasında vereceğiniz onaylar, gerek “İleti Yönetim Sistemi” nezdinde gerek de İnnova nezdinde saklanarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYOR ve AKTARIYORUZ?

İnnova’nın topladığı bilgiler, İnnova’nın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veri tabanını zenginleştirerek bu veri tabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. İnnova bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları / ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

İnnova, yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

İnnova yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, kendi hissedarları ile faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşları ile tarafınıza sağlanan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için onay veren müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu üçüncü kişi ve kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır. İnnova müşterilerini, ilgili paylaşım süreçleri ile ilgili olarak her bir veri işleme sürecinde ayrıca bilgilendirir ve gerekmesi halinde açık rızalarını temin eder.

İnnova, kullanıcılar / ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak, İnnova, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE BAĞLI OLARAK TOPLUYORUZ?

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, ilgili sürece bağlı olarak, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler belgesine konu süreçler haricinde açık rıza hukuki sebebine bağlı olarak işletilen veri işleme süreçlerinde açık rızanız mevzuata uygun şekilde İnnova tarafından ayrıca temin edilmektedir.

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket’in kep adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu gizlilik politikasını istediğimiz zaman değiştirebiliriz; ancak bu durumda değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.

 

İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr