Webinar Kayıt Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Aydınlatma Metni

İşbu kayıt formunu doldurmanızı müteakiben verileriniz İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“İnnova/Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir. İşbu kayıt formu vasıtası ile Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, Şirket bünyesinde Webinara katılım kayıt talebiniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Webinara katılım için kayıt yaptırmak isteyen müşterilerin, İnnova’nın 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştireceği “RPA Mitler ve Gerçekler Webinar Kayıt Formu’nu” doldurması gerekmektedir. İlgili kayıt süreci kapsamında İnnova, müşterilerinin; isim, soy isim, telefon, e-mail adresi, firma ve iş pozisyonuna ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak elektronik form ve ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen verileriniz, Şirket dışında Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere bağlı olarak Şirket’in çalışmakta olduğu etkinliğin birlikte gerçekleştirildiği çözüm ortaklarına gerektiği ölçüde aktarılabilecektir. Söz konusu çözüm ortaklarının yurt dışında bulunması durumunda işbu kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden yurt dışına da aktarılacaktır. İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre göre Şirket’in [info@İnnova.com.tr] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi
Mersis No: 0478016383100012