TS EN ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TS-ISO-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

TS-ISO-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

TS ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

TS ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TS ISO/IEC 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi

TS ISO/IEC 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi

TS-ISO-EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS-ISO-EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Certificate of Compliance

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Certificate of Compliance

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Peoplecert Accredited ITILTraining Organization

Peoplecert Accredited ITILTraining Organization