İnnova, Ukrayna'da Loto'yu Cepten Oynatıyor | İnnova