ELEKTRONİK BÜLTEN SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu e-bülten formunu doldurmanızı müteakiben e-postaya ilişkin kişisel veriniz, Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Innova Bilişim/Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir. İşbu e-bülten formu, Şirket tarafından tarafınıza elektronik bülten gönderiminin gerçekleşmesi adına oluşturulmuştur. Innova Bilişim ilgili süreç içerisinde kendisine e-bülten gönderilmesini talep eden ilgili kişilerin elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Innova Bilişim tarafından işlenen kişisel veriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.  Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketinin [●] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

 

Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

 

o    Elektronik Bülten Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni kapsam ve sınırında, Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum elektronik bülten alma talebi ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.  
o    Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi’nin sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.