- ÇÖZÜM : Oracle E-Business Suite

- SEKTÖR : Otomotiv

"İnnova, gerçekleştirdiğimiz ERP projesinin en başından itibaren her süreçte yanımızdaydı ve disipliner bir yaklaşımla beklentilerimize cevap verdi. Projenin bitiminde elde ettiğimiz başarılı sonuçtan son derece memnunuz."

Hakan Akmeriç 
Kıraça Şirketler Topluluğu Bilgi Sistemleri Direktörlüğü

Kıraça Holding ERP Projesi


Kıraça Şirketler Topluluğu'nda dönüşüm süreci

 

Otomotiv sektöründe üretim, dağıtım, satış sonrası hizmetler ve insan kaynakları danışmanlığı alanında faaliyetlerini yürüten şirketlerden oluşan Kıraça Şirketler Topluluğu, kurulduğu 1998 yılından itibaren topluluk şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik bilgi sistemleri altyapısının kurulabilmesi için çeşitli yatırımlarda bulunuyor. Sektörde rekabet avantajı sağlayacak bir takım farklılıkları yaratmak adına özellikle üretici konumunda olan Kıraça Holding firmalarının ihracat bağlantıları olması, üretim anlamında maliyet ve esneklik konusunda bir takım destekleyici alt yapı unsurlarının yerleştirilmesi gereğini ortaya koymuştu.

 

Sonuç itibariyle 2002 yılı sonunda Oracle E-Business Suite'in kullanılmasına karar verildi. Kıraça Holding, ERP dönüşümünü İnnova ile birlikte tamamlanmaya karar verdi. 2003 yılı itibariyle başlanan ve 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kapsamlı ERP projesi sonucunda Kıraça, sahibi olduğu Karsan, Karpart, Kırland gibi bütün şirketlerinde Oracle E-Business Suite uygulamasını kullanmaya başladı. Sistem, modülleriyle birlikte tüm grup şirketlerinde genel bir değişim sağlarken alt seviyedeki ticari faaliyetlerin konsolidasyonu anlamında sürece bir hız kazandırdı.

 

Kıraça Holding ERP Projesi

Kıraça Şirketler Topluluğunda dönüşüm süreci

10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kapsamlı bir ERP projesi sonucunda Kıraça, sahibi olduğu Karsan, Karpart, Kırland gibi bütün şirketlerinde Oracle E-Business Suite uygulamasını kullanmaya başladı.

 

Otomotiv sektöründe üretim, dağıtım, satış sonrası hizmetler ve insan kaynakları danışmanlığı alanında faaliyetlerini yürüten şirketlerden oluşan Kıraça Şirketler Topluluğu, kurulduğu 1998 yılından itibaren 2001 yılı sonuna kadar topluluk şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik bilgi sistemleri altyapısının kurulabilmesi için çeşitli yatırımlarda bulundu.

 

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Orhangazi olmak üzere farklı lokasyonlarda faaliyet gösterildiğinden, topluluk için iletişim altyapısı çok önemliydi ve bu dönemde özellikle bu konuda yatırımlar ağırlık kazandı. Bunun yanı sıra, operasyonel ve yönetimsel bilgi ihtiyacını karşılamak üzere de bir takım alt yapı çalışmaları yapıldı.

 

Kıraça Şirketler Topluluğu Bilgi Sistemleri Direktörü Hakan Akmeriç, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra üst yönetim tarafından ortaya konan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda farklı çözümleri hayata geçirmeleri gerektiğini belirtiyor: "İletişim ve bilgi yönetimi altyapısının en önemli adımlarını attığımız ilk üç yılımızın sonunda Topluluk üst yönetimlerinden yeni ihtiyaçların karşılanması yönünde beklentiler oluştu. Bulunduğumuz sektörde rekabet avantajı sağlayacak bir takım farklılıkları yaratmamız gerekiyordu. Özellikle üretici konumunda olan firmalarımızın ihracat bağlantıları olması, üretim anlamında maliyet ve esneklik konusunda bir takım destekleyici alt yapı unsurlarının yerleştirilmesi gereğini ortaya koymuştu. Bizi rakiplerimizden farklı bir noktaya taşıyacak bir çözüm arayışı içindeydik. Sonuç itibariyle 2002 yılı sonunda Oracle E-Business Suite'in kullanılmasına karar verildi. Kıraça Holding, ERP dönüşümünü İnnova ile birlikte tamamlamaya karar verdi. 2003 yılı itibariyle de çalışmalara başladık."

 

Yönetimin ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik beklentiler

Kıraça Şirketler Topluluğu Bilgi Sistemleri Direktörü Hakan Akmeriç, amaçlarının topluluk şirketlerinin standart bir alt yapı üzerinde faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak ve bu alt yapının özelliği gereği geleceğe yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar yapılan yatırımların üst yönetime karar alma süreçlerinde destek olacak bilginin hazırlanması ve sunulması anlamında da büyük katkısı söz konusu. "En tepedeki amacımız tüm şirketlerin bir arada nefes almasını sağlayacak standart bir altyapı oluşturmak ve yönetimin karar alma süreçlerine katkı yapacak bilginin hazırlanması ve sunulmasını sağlamaktı. Bunun dışında şirketler bazında düşündüğümüzde örneğin Orhangazi'de komponent üretimi yapan KIRPART üretim firmamızın çok ciddi ihracat bağlantıları var. Dolayısıyla hızlı esnek üretim ve planlama süreçlerini destekleyecek bir çözüm gerekiyordu. KARSAN, ana üretici firmamız ve Peugeot lisansıyla araç üretiyor. Türkiye'de bu çerçevede hizmet veren ve bu boyuttaki tek firma olarak fason üretim yapıyor. Hem araç üretiyor, hem de araç dışı ama aracı destekleyen boya gibi ürünleri imal ediyor. Bu nedenle Karsan'ın küresel pazar hedefini destekleyecek çözümlere de ihtiyaç vardı. Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi şirketler bazında detaylandırıldığında, doğal olarak E-Business Suite'in çeşitli fonksiyonlarını işaret eden gereklilikler söz konusuydu."

 

Gelecek hedefleri

"İnnova ile birlikte birinci fazı implementasyon olarak isimlendirmiştik. İkinci faz bu ortamı operasyonel anlamda destekleyecek çevresel modüllerin hayata geçirilmesi olacak ve bu uzun soluklu ihtiyaçlar ortaya çıktıkça devam edecek, süreklilik arz eden bir süreç olacak. Üçüncü faz diye adlandırdığımız şirketlerde bu yeni çalışma sistemine uygun bir kültür yaratmaya yönelik çalışmalar başlayacak.

 

Neden Oracle E-Business Suite?

"Entegre, teknolojik yenilikleri barındıran, ileriye dönük bir çalışma ortamına sahip olmalıyız diye yola çıktık. Bu tanıma yeni ihtiyaçlarımızı da eklediğimizde bir ERP çözümüne ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Bu kararın ardından Oracle ve Oracle E-Business Suite kendiliğinden geldi. Oracle'ın Türkiye'deki varlığı dünya çapında kabul görmüş teknoloji birikimi ve E-Business Suite içindeki fonksiyonel zenginlik bizi doğal olarak Oracle'a yöneltti. ERP, özellikle ciddi bir değişimi de hedefliyorsanız çok boyutlu bir olay. Dolayısıyla çözümün tüm hedeflerinizi mutlaka karşılaması gerekiyor. Oracle E-Business Suite, genel değişim anlamında beklediğimiz birçok şeyi gerçekleştirmemizi sağladı. Örneğin satın alma süreçlerimizde hem dağıtım firmamız Karland'da hem de Kırpart'ta ciddi optimizasyonlar oldu. Kırpart'ta üretim maliyeti önemli bir unsurdu ve realistik anlamda takip edebilmek çok olanaklı değildi. Şu an işin saat bazında takibi yapılabildiği için istenildiği anda ve detayda rapor almak mümkün. Karsan tarafında E-Business Suite ve onun fonksiyonlarını destekleyecek bir takım ek çalışmalarla üretim lojistiğinde ciddi katkılar sağlandı. Ayrıca şu an implementasyonu sürmekte olan iki konumuz var ki onlar da önemli katkı sağlayacaktır. Bunlardan bir tanesi E-Business Suite modülü olan Mobile Supply Chain Management.

 

Bu modül, Kırpart ve Karsan'da daha sonra da Karland'da tamamen malzeme hareketlerinin barkod ve RF terminalleri aracılığıyla takip edilebiliyor olmasını sağlıyor. Şimdi süren bir çalışma ise elektronik banka entegrasyonları ile hem şirketler bazında hem topluluk bazında anlık nakit yönetimini yapabilmemize olanak verecek. 

Uluslararası finansal raporlama (UFRS) konusunda da ciddi çalışmalarımız oldu. Biz hem enflasyon muhasebesine hem de UFRS'ye göre raporlama yapabilme noktasına geldik. UFRS ile ilgili raporlamayı şirketler bazında ve topluluk bazında şu anda yapabiliyoruz. Topluluk olduğumuz için konsolidasyon da bizim için önemli bir konu. Bunu öteden beri yapıyorduk ama E-Business Suite, en alt seviyedeki ticari faaliyetlerin konsolidasyonu anlamında bize sürece bir hız kazandırdı.

Müşteri Memnuniyeti

"Projeyi hedeflemiş olduğumuz sürede tamamlamış bulunuyoruz. Proje yöneticilerinden biri olarak çalışmanın başarıyla tamamlandığını söyleme hakkına sahibim. İşin dışına çıkarak baktığınızda çok büyük bir işin başarıldığını görebiliyoruz. Projemizin sponsorluğunun en tepeden, Yönetim Kurulu Başkanımız Klod Nahum tarafından üstlenilmesi, projenin başarısında büyük katkı sağladı. Zaten bu kadar kapsamlı bir ERP projesinde başarı için bu gerekli idi.

 

Proje yönetim kurulunun altında iki ayrı proje ekibi oluşturduk. Bunlardan bir tanesi Karsan tarafında oluşturulan fonksiyonel proje ekibi, diğeri de Karsan dışında implementasyona dahil olan diğer şirketlerin oluşturduğu bir ekipti. Başlangıçta altı şirket olarak yola çıktık fakat projenin son üç ayına girdiğimiz zaman iki dağıtım firmamızı birleştirip tek bir firma olarak konumlandırdık. Hedeflerden bir tanesi süreçlerimizi olabildiğince optimize etmek olduğu için bu önemli bir çalışmaydı. İki proje ekibinin tam ortasında bir destek ekibi oluşturduk.

 

Çeşitli lokasyonlar arasında iletişimi sağlamak üzere de bir proje yönetim grubu oluşturduk. Proje yönetim grubu, proje yönetim kuruluyla fonksiyonel ve teknik ekipler arasındaki hem idari hem fonksiyonel ama anlık karar almayı gerektiren noktalarda önem arzeden bir çalışma grubuydu. Düzenli olarak toplanıp projenin nabzını tuttu. İnnova bu çalışmaların içinde her noktada yer alıyordu. Son derece disipliner bir yaklaşımla yanımızda oldular.

 

En başından itibaren Oracle'ın metodolojisini kullandık. Oracle, implementasyon sürecinde karşılaşılan sorunlarda danışmanlığı ile de yanımızda oldu. Bu anlamda verdikleri desteği çok takdir ediyoruz. Bu projenin başarısı üç kurumun bir araya gelerek oluşturduğu sinerjiden kaynaklanıyor. Herkes kendi tecrübesini ve birikimini bu projenin hizmetine sundu."